1. Vispārējie SIA "Baltic accountacy solutions" interneta veikala www.kameja.lv privātuma politikas noteikumi:
1.1 Šie privātuma noteikumi (turpmāk tekstā – "Noteikumi") reglamentē interneta veikala www.kameja.lv (turpmāk – "Pārdevējs")  pamatprincipus un kārtību, kas klientam (turpmāk - "Pircējam") jāievēro.
1.2. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem,  nevar veikt pasūtījumus.
2. Reģistrācijas noteikumi:
2.1 Kameja.lv reģistrācijas forma ietver pilnīgu, visaptverošu un precīzu informāciju par Pircēju. Ja reģistrācijas formā tiek sniegta neprecīza, nepatiesa vai maldinoša informācija, Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu un dzēst datus.
2.2 Kameja.lv interneta veikals apkopo un izmanto fizisko personu datus (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu Kameja.lv pasūtījuma formā iekļauto informāciju), lai:
a) apstiprinātu, reģistrētu un apstrādātu Pircēja pasūtījumu;
b) atrisinātu problēmas, kas saistītas ar pasūtījumu vai tā piegādi;
c) izpildītu citas līgumā noteiktās saistības.
2.3 Personas dati tiek pārvaldīti, sekojot drošības pasākumiem, aizsargājot informāciju no neatļautas iznīcināšanas, izpaušanas trešajām personām vai citām nelikumīgām darbībām.
2.4  Citus datus, kas neatbilst personas datiem, piemēram, dati, kas saistīti ar Pircēja iegādātajām precēm, Pārdevējs ir tiesīgs izmantot statistikas vajadzībām. Datu vākšanas process neatklāj pircēja identitāti. Pārdevējs patur tiesības izmantot statistikas datus, kā arī nodot tos trešajām personām.
3. Personas datu nodošana trešajām personām:
3.1 Kameja.lv patur tiesības nodot informāciju trešajām personām tikai no punkta 2.2 mērķiem 2. punktā.
3.2 Kameja.lv apņemas neatklāt jūsu personas datus trešajām personām bez jūsu piekrišanas, izņemot likumos noteiktajos apstākļos.
4. Personas datu izmaiņas vai atjaunināšana:
4.1 Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs var informēt SIA "Baltic accountancy solutions".
4.2 Pārdevējam ir nepieciešama pilnīga, detalizēta un atjaunināta informācija par Pircēju, lai efektīvi pildītu savu darbību.
5. Jautājumi un  pretenzijas:
5.1 Visa informācija par personas datu maiņu ir jāiesniedz e-pastā: info@kameja.lv
5.2  Pēc paziņojuma saņemšanas, Pircējs saņems atbildi savā e-pastā.
6. Personas datu apstrāde:
6.1. Saskaņā ar šiem noteikumiem Pircējs piekrīt personas datu izmantošanai.
7. Noteikumu maiņa:
7.1 Kameja.lv patur tiesības daļēji vai pilnībā mainīt privātuma politikas noteikumus.
7.2. Ja izmantojat Kameja.lv interneta veikala pakalpojumus, mēs pieņemam, ka esat piekritis privātuma politikas noteikumiem.
8. Beidzamie noteikumi
8.1 Šie privātuma politikas noteikumiem ir attiecināmi uz Latvijas Republikas tiesībām.  
8.2 Visas nesaskaņas, kas radušās likumu neievērošanas gadījumā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas tiek risinātas pēc Latvijas Republikas likumos norādītas kārtības.

Distances līgums

Distances līgums ir vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus.
Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.kameja.lv īpašnieku SIA „Baltic accountancy solutions”, vien. reģistrācijas Nr. 40103330025, reģistrēts 2010. gada 6. oktobrī, juridiskā adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.kameja.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.kameja.lv interneta tirdzniecības vietnē, vai izmantojot distances saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis). Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā rokdarbu materiālus, mājas tekstilu un citu uzņēmuma piedāvāto produkciju (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).
2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.kameja.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju, nospiežot uz lauka „Veikt pasūtījumu“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@kameja.lv. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot VAS Latvijas pasts un Omniva SIA (turpmāk kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.
3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, saņemot savā e-pastā apmaksas rēķinu no Pārdevēja.
4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.
5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).
6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, sazinoties ar Pārdevēju. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs. Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus.
7. Balstoties uz LR noteikumiem, kad Pircēju neapmierina preces veids, forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, netiek mainītas un atgrieztas šādas preces: audumi; pēc individuāla pasūtījuma ražotas preces (pēc Klienta pasūtītiem izmēriem šūta gultasveļa, aizkari un tml.). Klientam nav tiesību atteikties no Preces ar individuālām īpašībām, ja norādīto Preci var izmantot tikai Klients, kas to iegādājies (audumu konkrēta metrāža, aizkari sašūtie pēc konkrētiem izmēriem).
8. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:
8.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
8.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
8.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu info@kameja.lv. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.
8.4. Pircējam ir pienākums saglabāt kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu.
8.5. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja bankas kontu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preču saņemšanas un Līguma izbeigšanas.
8.6. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts, internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.
8.7. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma pieprasīšanas un saskaņošanas ar Pārdevēju, nosūtīt Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas Kameja.lv nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.
8.8. Kameja.lv internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles. 
8.9. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu.
8.10. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv
9. Vidējais Preču piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 7 (septiņas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci nosūtīt līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu. Piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.
10. Kameja.lv internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes.
11. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.
12. Apmaksu par Preci Pircējs veic ar internetbankas pārskaitījumu uz SIA Baltic accountancy solutions konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.
13. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.
14. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.