1. Vispārējie SIA "Baltic accountacy solutions" interneta veikala www.kameja.lv privātuma politikas noteikumi:

1.1 Šie privātuma noteikumi (turpmāk tekstā – "Noteikumi") reglamentē interneta veikala www.kameja.lv (turpmāk – "Pārdevējs")  pamatprincipus un kārtību, kas klientam (turpmāk - "Pircējam") jāievēro. 1.2. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem,  nevar veikt pasūtījumus.

2. Reģistrācijas noteikumi:

2.1 Kameja.lv reģistrācijas forma ietver pilnīgu, visaptverošu un precīzu informāciju par Pircēju. Ja reģistrācijas formā tiek sniegta neprecīza, nepatiesa vai maldinoša informācija, Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu un dzēst datus.

2.2 Kameja.lv interneta veikals apkopo un izmanto fizisko personu datus (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu Kameja.lv pasūtījuma formā iekļauto informāciju), lai: 

 a) apstrādātu un apstiprinātu Pircēja pasūtījumu;
b) atrisinātu problēmas, kas saistītas ar pasūtījumu vai tā piegādi;
c) izpildītu citas līgumā noteiktās saistības.
2.3 Personas dati tiek pārvaldīti, sekojot drošības pasākumiem, aizsargājot informāciju no neatļautas iznīcināšanas, izpaušanas trešajām personām vai citām nelikumīgām darbībām.
2.4  Citus datus, kas neatbilst personas datiem, piemēram, dati, kas saistīti ar Pircēja iegādātajām precēm, Pārdevējs ir tiesīgs izmantot statistikas vajadzībām. Datu vākšanas process neatklāj pircēja identitāti. Pārdevējs patur tiesības izmantot statistikas datus, kā arī nodot tos trešajām personām.
3. Personas datu nodošana trešajām personām:
3.1 Kameja.lv patur tiesības nodot informāciju trešajām personām tikai no punkta 2.2 mērķiem 2. punktā.
3.2 Kameja.lv apņemas neatklāt jūsu personas datus trešajām personām bez jūsu piekrišanas, izņemot likumos noteiktajos apstākļos.
4. Personas datu izmaiņas vai atjaunināšana:
4.1 Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs var informēt SIA "Baltic accountancy solutions".
4.2 Pārdevējam ir nepieciešama pilnīga, detalizēta un atjaunināta informācija par Pircēju, lai efektīvi pildītu savu darbību.
5. Jautājumi un  pretenzijas:
5.1 Visa informācija par personas datu maiņu ir jāiesniedz e-pastā: valmiera.kameja@gmail.com
5.2  Pēc paziņojuma saņemšanas, Pircējs saņems atbildi savā e-pastā.
6. Personas datu apstrāde:
6.1. Saskaņā ar šiem noteikumiem Pircējs piekrīt personas datu izmantošanai.
7. Noteikumu maiņa:
7.1 Kameja.lv patur tiesības daļēji vai pilnībā mainīt privātuma politikas noteikumus.
7.2. Ja izmantojat Kameja.lv interneta veikala pakalpojumus, mēs pieņemam, ka esat piekritis privātuma politikas noteikumiem.
8.Beidzamie noteikumi
 8.1 Šie privātuma politikas noteikumiem ir attiecināmi uz  Latvijas Republikas tiesībām.  8.2 Visas nesaskaņas, kas radušās likumu neievērošanas gadījumā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas tiek risinātas pēc Latvijas Republikas likumos norādītas kārtības.